Medlemsförmåner

Som medlem har Du både skyldigheter och förmåner.

Du kan läsa mer om detta under Stadgar & Policys och Regler & Föreskrifter.

Verksamheten är helt beroende av medlemmarnas arbetsinsatser. Det är en självklarhet att alla aktiva medlemmar ställer upp och hjälper till i klubbarbetet, t ex genom att vara funktionär, vara med på arbetsdagar/städdagar eller på annat sätt arbeta för föreningen. Den ideella arbetsinsatsen har de senaste åren varit c:a 3000 timmar/år.

Medlemsförmåner för medlemmar i Växjö Jaktskytteklubb

Medlemsförmånerna generellt, gäller endast för den som erlagt medlemsavgift för det innevarande året samt för hedersmedlem.

  • Lägre serieavgifter.
  • Juniorer t o m det år de fyller 20, får 50 (max) patroner gratis vid varje ordinarie träning med hagel.
  • Rätt att delta på klubbmästerskapen, (inga startavgifter, förutom ordinarie avgifter för lerduvor och ammunition, tas ut på KM, juniorer får gratis ammunition). Observera att det enligt RF:s stadgar endast är möjligt att delta i en förenings KM, i respektive gren.
  • Möjlighet att använda inskjutningsbanan, hagelplåten och jaktstigsmålen fritt för enskilt skytte.

Styrelse- och funktionärsförmåner utöver medlemsförmånerna

  • Kommitté- och styrelseledamöter (valda eller adjungerade) har rabatterade serieavgifter.
  • Möjlighet att boka samtliga banor för enskilt skytte i aktivitetskalendern på hemsidan. Se Ordningsregler vad som gäller för avseende enskilt skytte.
    Ansökan om att få inloggningskonto till hemsidan görs till styrelsen. För att få inloggningskonto krävs att medlemmen deltar i klubbarbetet eller på annat sätt ställer upp eller tidigare i mycket stor omfattning har ställt upp för föreningen samt att få utbildning och genomgång på banorna.

Ersättning för kostnader vid tävlingsdeltagande ersätts enligt följande:

Någon generell rätt till ersättning för individuellt tävlingsdeltagande finns inte. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall. Huvudprincipen är att klubben endast ersätter startavgifter för lagtävlingar samt för juniorer.

För juniorer kan ersättning utgå enligt följande:

För individuella SM-tävlingar (eller motsvarande), DM, Reg-M samt centrala tester för landslagskval med halva startavgiften.
För tävlingar med frivillig prispott ingår insatsen till prispotten i startavgiften.
Endast grenar där klubben har officiella träningar är ersättningsgrundande.
Styrelsen kan besluta om helt eller delvis minskad ersättning när det är motiverat av ekonomiska eller av andra skäl.
För att kunna få ersättning för tävlingsdeltagande eller träning, krävs att personen ifråga deltar mycket aktivt i klubbarbetet och i den aktuella grenen tävlar för Växjö Jsk.
Anspråk om ersättning för tävlingsdeltagande skall ha inkommit till kassören efter tävling, senast den 30 oktober innevarande år, men kan i det fall tävlingsdeltagandet är förenat med stora kostnader även sökas i förväg.
Efter beslut i varje enskilt fall, kan styrelsen besluta om ersättning utöver vad som framgår av ovan.