Priser & Avgifter

Medlemsavgifter

Individuellt oavsett ålder: 300 kr.
Familjemedlem: 350 kr
(Familj gäller för maka/make/sambo samt barn t o m det år de fyller 20 år boende på samma adress).
Medlemsavgiften avser kalenderår.

Betalningen sätts in på pg 101971-0
Ange namn, adress, komplett personnummer, telefonnr samt e-postadress. För nya medlemmar som registrerat sig via hemsidan räcker namn och att Du är ny medlem.
Vid familjemedlemskap även övriga i familjen + personnummer. Räcker inte utrymmet på inbetalningen, maila i så fall övriga uppgifter till kassor@vaxjojsk.se

Vi skickar inte ut några medlemskort, inbetalningskvittot gäller som medlemskort. Medlemsregistret ligger i Idrott Online. För att den enskilde medlemmen skall kunna logga in på ”Mina sidor” och se sina uppgifter i medlemsregistret, krävs en korrekt e-postadress.

Priser Hagelskytte

Seriepriser Hagel

Avgifter 2023-01-01 för serier, ammunition samt bana
Lerduvor under ordinarie träning  och funktionärsbokningar:

Sporting

Medlem och vald funktionär:                 40 kr/25 lerduvor
Medlem:                                                     50 kr/25 lerduvor
Icke medlem:                                            70 kr/25 lerduvor

Skeet o trap

Medlem och vald funktionär:                  40 kr/25 lerduvor
Medlem:                                                      50 kr/25 lerduvor
Icke medlem:                                             70 kr/25 lerduvor

OBS! För extraduvor betalas med 3 kr/duva
Är träningen upplagd som stationsvis träning utan träffprotokoll, utgör 25 patroner en serie oavsett antal duvor.

Priser Hagelammunition

Medlem/icke medlem:          80 kr/pkt stål kal 12, Gamebore, m fl.
                                                   100 kr/pkt stål kal 20
Juniormedlem:                        max 50 patroner gratis vid varje                                                                            öppen träning.

För lerduveskyttet tillhandahålls endast stålhagelpatroner

Jaktstigsträning

Medlem, egen am:                            ingen avgift

Juniormedlem:                                  max 50 patroner gratis vid                                                                                    varje träningsdag

Priser Kulskytte

Priser Älgbanan

Priserna gäller under ordinarie öppettider

Medlem och vald funktionär:          0 kr/serie (4 skott) exkl. patr
Medlem:                                             10 kr/serie (4 skott) exkl.patr
Icke medlem:                                     40 kr/serie (4 skott) exkl. patr
Ammunition 6,5 x 55                        15 kr/st
Ammunition 308/30-06                    15 kr/st
Intyg/dekal älgbana                          20 kr
Medlem inskjutning                          0 kr
Icke medl. inskjutning                      100 kr/vapen exkl.patr
Björnpass inkl tre serier o intyg      60 kr
Extraserier björnpass                        20 kr
Vildsvinspass                                      60 kr
Extraserier vildsvinspass                  20 kr

Priser Rådjursbanan

Priserna gäller under ordinarie öppettider (kal .22)

Medlem och vald funktionär:        10 kr/serie (8 skott) inkl. patr
Medlem inkl patr:                            20 kr/serie (8 skott) inkl. patr
Juniormedlem:                                 10 kr/serie (8 skott) inkl. patr
Medlem, egen ammunition:          10 kr/serie (8 skott) exkl. patr
Icke medlem:                                    30 kr/serie (8 skott) inkl. patr
Icke medlem, egen am:                  20 kr/serie (8 skott) exkl. patr

Priser Jägarexamenträning

Kulskytteträning inför jägarexamen (enskilt skytte)

Älgbanan med 6,5                           20 kr/patron ink serie
Skytte med kal 22                             2 kr/patron ink serie
Hagelskytte lerduvor                       5kr/patron inkl duva
Hagelskytte markmål                      5kr/patron
Banhyra rådjursbanan                    100 kr/deltagare
Banhyra älgbanan                           100 kr/deltagare
Jaktstigsträning
Medlem, egen am:                            ingen avgift
Juniormedlem:                                  max 50 patroner gratis vid varje träningsdag.